Skip to content

Σχετικά

Ο εκπαιδευτικός όμιλος E-SCHOOL είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου του στη σύγχρονη κοινωνία της δια βίου μάθησης γι’ αυτό και μεριμνά συνεχώς για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σχέδια Erasmus+ και προσανατολίζεται στην προώθηση των διακρατικών δραστηριοτήτων του, με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο το E-SCHOOL επιθυμεί να υλοποιήσει το παρόν σχέδιο σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής, είναι η ανάγκη και επιθυμία του να επεκτείνει τη δράση του σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατά συνέπεια, καθίσταται απαραίτητη η κατάρτιση του προσωπικού και των συνεργατών του, σε θέματα που αφορούν την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείρισή προγραμμάτων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις νέες τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, το γεγονός ότι η κατάρτιση αυτή θα υλοποιηθεί μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σταδιακή διεθνοποίηση του ομίλου.

Το σχέδιο θα προσφέρει κατάρτιση σε στελέχη του E-SCHOOL προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ορθή και ποιοτική διαχείριση σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ προωθώντας το όραμα του ομίλου για διεθνή συνεργασία. Παράλληλα όμως, θα δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή εμπειρία που τους καθιστά ικανούς να αξιοποιούν πιο εύκολα τις διαθέσιμες ευκαιρίες για ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση στο μέλλον. Θα ενισχυθεί η δικτύωση και η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού οργανώνοντας σταδιακά όλο και περισσότερες δραστηριότητες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν οι διαπολιτισμικές δεξιότητές των συμμετεχόντων, θα προωθηθεί η γλωσσομάθεια και θα ενδυναμωθεί η αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Η κατάρτιση θα γίνει από τη Shipcon, ένα φορέα υποδοχής με μεγάλη εμπειρία και απευθύνεται σε μια ομάδα καταρτιζόμενων που αποτελείται από δέκα άτομα υψηλών προσόντων. Το προφίλ και τα ακαδημαϊκά προσόντα των συμμετεχόντων εγγυώνται την αφομοίωση αυτών των πολύτιμων γνώσεων.

Η διακρατική κινητικότητα αποτελεί μέρος του σχεδίου επαγγελματικής ανέλιξης του προσωπικού. Μέσω αυτής, το E-SCHOOL θα αποκτήσει περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις που αναδύονται από την συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Μέσω του σχεδίου, οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης που απαιτεί επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ο όμιλος θα διευρύνει το φάσμα των διεθνών δραστηριοτήτων του παρέχοντας στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους περισσότερες ευκαιρίες μάθησης με διεθνή προσανατολισμό.

Επιπρόσθετα, το E-SCHOOL θα ενισχύσει το προφίλ του ως ένας αξιόπιστος εταίρος στις ευρωπαϊκές συνεργασίες και θα αναπτύξει ένα όραμα και ένα σχέδιο για την επέκταση του δικτύου του. Μέσα από την ενίσχυση της δικτύωσης, της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών με εταίρους από τον ευρωπαϊκό χώρο, θα παρέχει πιο ελκυστική επαγγελματική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του θα γίνει πιο σύγχρονο και συνδεδεμένο με τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της ενσωμάτωσης γνώσεων και καλών πρακτικών άλλων φορέων του εξωτερικού.

Θα ενισχυθεί η εικόνα του E-SCHOOL ως ένας εκπαιδευτικός όμιλος ανοιχτός στην κοινωνία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες της.

Θα δημιουργήσει μια νέα συνεργατική βάση με την τοπική επαγγελματική κοινωνία μέσω της σύνδεσης του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

Η εμπειρία και η γνώση που θα αποκτηθεί, θα είναι χρήσιμη για την δημιουργία παρόμοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σε άλλους φορείς της περιοχής δίνοντας πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευσή τους.

Θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής κουλτούρας και διαπολιτισμικής συνεργασίας στην κοινωνία μέσα από την εμπειρία και τις ικανότητες που το προσωπικό και οι συνεργάτες τους θα αποκτήσουν αλλά και από τις ευκαιρίες που θα παρέχει μέσα από τα ευρωπαϊκά έργα που θα συμμετέχει.

Συνεπώς, το E-SCHOOL θα αυξήσει τις δυνατότητές του ως φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.